Polityka Prywatności

Hotel Swing Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności poprzez dołożenie wszelkich starań w zakresie właściwej ochrony powierzonych nam danych osobowych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) przekazujemy Państwu informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klientów Hotelu Swing.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hotel Swing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (zwana dalej „Hotelem”), adres:  ul. Dobrego Pasterza 124, 31-416 Kraków, telefon: 12 311 11 11, e-mail: hotelswing@hotelswing.pl

W przypadku skorzystania przez Panią/Pana z rezerwacji usług Hotelu Swing za pośrednictwem innych Podmiotów, także te Podmioty będą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.

Każdy z tych Podmiotów posiada własną politykę prywatności i dlatego zachęcamy do zapoznanie się nią w celu uzyskania informacji o stopniu bezpieczeństwa przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Hotel powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe
- adres e-mail: inspektor@hotelswing.pl

 1. Cele przetwarzania danych osobowych:

Hotel może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu spełniania obowiązków i realizacji uprawnień w ramach zawartych umów,

 • na mocy art. 6 ust. 1 lit. b RODO, np. w celu:

- udostępnienia bazy noclegowej wraz z ustalonymi usługami powiązanymi,

- realizacji usług gastronomicznych,

- realizacji imprez okolicznościowych,

- udostępniania pomieszczeń konferencyjnych, szkoleniowych,

- realizacji innych usług.

 • na mocy art. 6 ust. 1 lit. c lub f RODO, w celu:

- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, min. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego we wszystkich strefach publicznych wewnątrz obiektu oraz w bezpośrednim jego otoczeniu;

- ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;

 • na mocy art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celach:

- marketingowych, informacyjnych, czy doboru adekwatnego pakietu usług promocyjnych za Pana/Pani dobrowolną zgodą.

 1. Podstawa prawna przetwarzania oraz obowiązek podania danych:

Hotel może przetwarzać Pani/ Pana dane:

- w związku z podejmowaniem przez Panią/Pana działań zmierzających do zawarcia umowy, w oparciu o zawartą umowę, o przepisy ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych regulujących zasady świadczenia usług hotelowych, i innych usług będących przedmiotem umowy, a także na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzeniu dokumentacji podatkowej.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO

oraz

- w związku z ewentualną koniecznością ustalenia i dochodzenia roszczeń,

- na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia – (monitoring wizyjny),

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niepodanie niezbędnych danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu skorzystanie z usług Hotelu.

 

 1. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 • pracownikom i współpracownikom Hotelu posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z koniecznością wykonywania obowiązków służbowych,
 • podmiotom pośredniczącym w komunikacji, rezerwacji usług Hotelu na podstawie Pani/Pana dyspozycji;
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Hotelu w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, systemu monitorowania)
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Hotel nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

W przypadku korzystania przez Panią/Pana z usług Hotelu z pomocą Podmiotów pośredniczących oraz kontaktowania się z Hotelem za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych (np.: Live chat, Facebook) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w krajach trzecich. Niniejszym Administrator proponuje każdorazowe zweryfikowanie procedur i polityk prywatności usługodawców w niniejszym zakresie.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Hotel będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w czasie niezbędnym do zrealizowania wybranych przez Panią/Pana usług zgodnie z umową oraz będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa na cele archiwizacji i ewentualne rozstrzyganie wzajemnych roszczeń.

Dane przetwarzane w ramach monitoringu są automatycznie nadpisywane i przechowywane w okresie do 30 dni, po czym następuje ich usunięcie, z zastrzeżeniem sytuacji wymagających prowadzenia postepowań wyjaśniających, z uwagi na zdarzenia naruszenia bezpieczeństwa osób i mienia. Dla takich wyjątkowych sytuacji przetwarzanie danych z monitoringu odbywać się będzie adekwatnie do zaistniałych okoliczności i wymogów prawa.

 1. Minimalizacja zakresu danych osobowych:

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki i działania, aby upewnić się, że zakres danych osobowych, które przetwarza jest bezpieczny i adekwatny do celów realizowanych, a wskazanych w niniejszej Polityce.

 1. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, usunięcia danych - po upływie wymaganego przepisami prawa okresu przechowywania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych dostarczonych Hotelowi.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora z art. 6 ust.1 lit f) – przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

W Hotelu nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) oraz Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody, np. dotyczącego ustalenia adekwatnego pakietu usług.

Zakres profilowania może być realizowany w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przez Podmioty pośredniczące oraz oferujące kanały komunikacyjne na podstawie Pani/Pana wyboru i decyzji - co do skorzystania z nich.

 1. Strona internetowa pod adresem www.hotelswing.pl korzysta z tzw. „cookies”.

Może Pani/Pan określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików „cookies” w wyżej opisany sposób, prosimy o ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub nie korzystanie z serwisu internetowego www.hotelswing.pl 

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu kierowania ofert promocyjnych.

Hotel oferuje bieżące i bezpośrednio skierowane do Pani/Pana powiadamianie o zakresie usług, o promocjach w tych usługach, do czego niezbędnym będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na ten cel. Wyrażenie przez Panią/Pana takiej zgody stanowić będzie podstawę do uzyskiwania okresowo rabatów indywidualnych.

Wzór zgody dostępny jest na www.hotelswing.pl/pl/kontakt.html wraz z opcją cofnięcia zgody w tym samym trybie oraz wraz z innymi informacjami niezbędnymi.

Hotel zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce prywatności, w związku z czym zaprasza my do okresowego sprawdzenia jej treści, w szczególności przed dokonaniem rezerwacji w Hotelu.